كناف در ساختمان و هزينه هاي تقريبي

اجراي كناف در ساختمان و هزينه هاي تقريبي آن نياز به نكات و محاسبه هاي زير دارد
١- مشخص كردن طرح كناف و رعايت نكات فني و همچنين نوع كاربرد طرح كناف و ايجاد قابليت روشنايي و زيبايي در طراحي كناف را شامل ميشود.
٢- در نظر گرفتن مقدار مصرفي مصالح كناف کاری و نوع متريال كناف كه به دو دسته درجه يك و درجه دو تقسيم ميشود

( درجه يك : جيپسمنا ، جيپروك ، مدّا جيپس ، كناف ايران )
( درجه دو : كناف ثمين ، كناف صدف ، كناف مرواريد ، كناف آريا )
كيفيت ضخامت سازه هاي كناف به سه بخش تقسيم ميشود:
( سازه هايي با ضخامت ٥٠ ؛ درجه سه )
( سازه هايي با ضخامت ٥٥ ؛ درجه دو )
( سازه هايي با ضخامت ٦٠ ؛ درجه يك)
٣- شناسايي پيمانكار مورد نظر كه موارد زير را بپذيرد و يا با شما به توافق برسد.
١. محل دائمي دفتر كار يا مغازه ٢. بازديد از پروژه هاي قبلي و تحقيق از كار فرمايان ايشان ٣. عقد قرارداد دو طرفه ، تعيين زمان شروع و پايان پروژه و زمان تسويه كامل ٤. محاسبه متراژ كناف و قيمت اجراي كناف ٥. هزينه حمل مصالح ، تقسيم كردن مصالح در واحدهاي مجموعه هاي مسكوني و تجاري ،
اينها مسائل جزئي ولي مهم در بحث اجراي كناف كاري و قيمت اجراي كناف و همچنين محاسبه قيمت اجراي كناف كاري ميباشد .
پرسش و پاسخ : 09120208868

اجرای کناف در اصفهان
اجرای کناف در اصفهان